medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Zij houdt contact met het schoolbestuur, geeft goedkeuring aan het schoolbeleidsplan en activiteitenplan, adviseert m.b.t. personele aangelegenheden en adviseert het bestuur bij het nemen van beslissingen. Zij is bevoegd alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken. Zowel de afgevaardigden namens de ouders, als de afgevaardigden namens de leerkrachten hebben voor een periode van 2 jaar zitting in deze raad. Zij kunnen zich daarna herkiesbaar stellen. Het reglement voor de medezeggenschapsraad ligt voor iedere ouder ter inzage. Eén van de leden van de medezeggenschapsraad is lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Onderwijs Primair.

De huidige samenstelling is:
Personeelsgeleding:
  • Alice den Hertog
  • Marcel Aanen
  • vacature
Oudergeleding:
  • vacature
  • Maura Adam (tijdelijk voorzitter)
  • Remko Advocaat
 

Maura Adam

Mijn naam is Maura Adam, moeder van Loïs.

Lid zijn van de MR is interessant omdat je het dagelijks functioneren van de school van dichtbij meemaakt. Belangrijke beslissen worden door het schoolbestuur overlegd met de MR, voordat deze worden genomen. Dit zijn niet beslissingen op het gebied van de manier waarop de school ouders wil betrekken bij het onderwijs en activiteiten, maar ook op het gebied van verbeteringen in het onderwijs en de visie en toekomstplannen voor de school.

De MR doet ook voorstellen over allerlei zaken die de school aangaat, dus ook namens de leerlingen, ouders en leerkrachten.

De MR denkt mee, neemt initiatieven en beslist mee in het belang van iedereen.

Ik hoop de ouders en de leerlingen goed te kunnen vertegenwoordigen binnen de MR en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de gang van zaken in en om onze school.