klassenouder

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. 

Kandidaat klassenouders hebben een kind in de betreffende groep. Het klassenouderschap geldt bij voorkeur voor de duur van één schooljaar. De leerkracht vraagt aan het begin van het schooljaar een ouder voor deze taak. 

De leerkracht maakt met de klassenouder een afspraak om kennis te maken en de activiteiten van het komende jaar door te spreken. Tevens wordt er besproken wat de inhoud van hun taak is en wordt de gedragscode doorgenomen.

Taken van de klassenouder:

 • Bij organisatorische zaken assisteren of deze uit handen nemen van de leerkracht. Hierbij valt te denken aan: het organiseren van excursies, assisteren bij handvaardigheid of technieklessen, etc. 
 • Indien gewenst andere ouders betrekken bij activiteiten. 
 • Indien gewenst de verjaardag van de leerkracht helpen organiseren. 
 • Naast de afgesproken taken onderneemt de klassenouder geen andere acties, zonder vooraf met de leerkracht hierover contact op te nemen.

Taken van de leerkracht: 

 • De leerkracht maakt met de klassenouder een afspraak om kennis te maken en de activiteiten van het komende jaar door te spreken. 
 • De klassenouder introduceren bij de overige ouders van de klas. 
 • De klassenouder inschakelen wanneer gewenst.

gedragscode

 • Hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme. 
 • De klassenouders helpen onder verantwoordelijkheid van de leerkracht, het team en/of de directie. 
 • Leerkrachten behouden onder alle omstandigheden de leiding over de kinderen en de activiteiten. 
 • De klassenouder behandelt een ieder met respect en respecteert de persoonlijke levenssfeer van de ander. 
 • De klassenouder is verplicht de privacy van kinderen en ouders te waarborgen. 
 • De klassenouder stelt zich integer op. 
 • Indien de klassenouder aangesproken wordt door ouders en/of kinderen met een klacht over school, dan zal hij/zij daar geen uitspraken over doen of actie ondernemen. In dat geval wordt van de klassenouder verwacht dat hij/zij doorverwijst naar de groepsleerkracht en/of de directie. 
 • Klassenouders praten vrijuit over hun eigen ervaringen en bevindingen, maar gaan hier discreet mee om. Informatie over personen heeft een vertrouwelijk karakter en wordt niet naar buiten verspreid. 
 • Werkzaamheden worden altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht uitgevoerd.