klachtenregeling

En soms gebeurt er iets op school waarvan u zegt: “Dat hoort niet, dat mag niet gebeuren.” Als dat zo is, is het belangrijk dit bespreekbaar te maken. Als u een klacht heeft over de dagelijkse gang van zaken in de school kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind en bij de leiding van de school. De meeste klachten zullen in onderling overleg op een juiste wijze worden afgehandeld. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, of als de aard van de klacht daar aanleiding toe geeft, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.  Het bestuur van de Stichting Onderwijs Primair heeft voor de openbare basisscholen een klachtenregeling vastgesteld en is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC). De klachtenregeling geeft ouders en personeel individueel recht om te klagen over gedragingen en beslissingen – en het nalaten daarvan – van het bevoegd gezag of het personeel. Ook is het mogelijk om te klagen over gedragingen van andere ouders of leerlingen. De klachtenregeling is hier te downloaden, ligt ter inzage op school en is gepubliceerd op de website van het bestuur, www.onderwijsprimair.nl.  Indien men van de klachtenregeling gebruik wenst te maken, kan men daartoe contact opnemen met de schoolcontactpersoon, dhr. Luit van Bergen. Hij gaat na of u geprobeerd heeft de klacht met de aangeklaagde of de directeur van de school op te lossen. Als dat niet gelukt is, kan de contactpersoon u desgewenst verwijzen naar de vertrouwenspersoon. Voor de openbare basisscholen die vallen onder het bestuur van de stichting Onderwijs Primair is een vertrouwenspersoon benoemd. Deze vertrouwenspersoon zal nagaan of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden. De vertrouwenspersoon kan de betrokkene zo nodig verwijzen naar andere instanties. Hij kan de klager eventueel begeleiden bij de verdere procedure.  Voor klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk en geestelijk geweld, grove pesterijen; extremisme en radicalisering is er een landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief).